Svenska

Hedonism och revolution

1.

Så länge som det funnits en tanke på universell befrielse genom kommunistisk revolution, har detta projekt rymt en spänning mellan två tillvägagångssätt – två motsatta positioner, bland människor som, ytligt betraktat, strävar efter samma slutmål.

Å ena sidan finner vi ett synsätt som kan sammanfattas med dessa ord: Endast revolutionen kommer att öppna för ett verkligt lustfyllt liv, och för att nå dit måste vi agera som asketiska kadrer.

Den motsatta sidan menar: Bara genom att utveckla våra lust och följa våra begär kommer revolutionen att öppna sig som en möjlighet.

Om vi blickar tillbaka på det gångna seklets två stora faser av revolutionära kamper (den första kring 1917–23, den andra kring 1967–77, med geografiska variationer), så finner vi genast att det för många revolutionärer varit grundläggande och självklart att hedonism och revolution måste gå hand i hand.

Frågan är nära kopplad till synen på arbete. “Frihetens rike börjar i själva verket först där det arbete som är bestämt av nödtvång och yttre ändamålsenlighet upphör”, skriver Marx i det tredje bandet av Kapitalet. Han lämnar inga tvivel om att frihetens rike alltid måste bygga på nödvändighetens rike, men heller inte om att människans mål måste vara att uppnå största möjliga frihet. Och detta måste inbegripa lönearbetets avskaffande.

[Read more →]